• หน้าแรก
 • ประวัติลุงตู่
 • ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • สินค้า
 • วัคซีนโควิด-19

  กระแสการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัว และให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมรับบริการฉีดวัคซีนแบบสมัครใจ สำหรับการฉีดวัคซีนในระยะแรกนั้น ยังไม่เปิดระบบให้ลงทะเบียนจอง หรือขอรับฉีดด้วยตนเองนะครับ ปัจจุบันวัคซีนโควิดของซิโนแวค 2 แสนโดส ได้ถูกส่งไปใน 13 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งทางโรงพยาบาลในจังหวัดนั้น ๆ จะเป็นผู้จัดลำดับการได้รับวัคซีนก่อน - หลังและจะติดต่อกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง, กลุ่มเสี่ยงตามหลักระบาดวิทยา, กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า, บุคลากรอื่น ๆ ที่เป็นด่านหน้า เช่น อสม. นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกให้ฉีดวัคซีนโควิดจะต้องลงทะเบียนในไลน์ “หมอพร้อม” เพื่อตรวจสอบรายชื่อ รับข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน และติดตามอาการ สำหรับประชาชนที่ได้รับเลือกแต่ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่ต้องกังวลใจจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ติดตามท่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ทราบ

  Cr.ไทยคู่ฟ้า

  Gallery